Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES DEL LLOC WEB

La titularitat del web www.serveidolç.com correspon a El Pastisser Vilafranca, S.L., amb domicili al C/ Trenta-dos, 13 08794 Les Cabanyes (Barcelona) i CIF: B-59 129 015. (Ins. Reg. Merc. Barcelona, vol 20.020 sec. Societats, foli 79, fulla b-274, insc. 1ª)
Com a titular de la pàgina web www.serveidolç.com, la posa a disposició dels usuaris d’Internet, amb la finalitat de proporcionar informació i serveis relatius a la seva activitat, i relacionats.

Per la navegació i utilització de la pàgina web, al visitant se li atribueix la condició d’Usuari. Aquesta condició implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei de la pàgina web té una durada que es limita al temps en que l’Usuari s’hi trobi connectat. L’Usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina web, ja que tant aquesta, com les condicions recollides en l’Avís Legal poden ser objecte de modificacions en qualsevol moment. Alguns serveis de la pàgina web accessibles per als usuaris, poden estar sotmesos a condicions particulars que substitueixen, complementen i/o modifiquen l’Avís Legal, que hauran de ser acceptades per l’usuari en cada moment.

2. OBJECTE DE L’AVÍS LEGAL

L’Avís legal regula les condicions, accés i utilització de la pàgina web, i els continguts i serveis que s’hi poden trobar a disposició dels usuaris.

3. CONDICIÓ D’USUARI

El fet d’accedir, i/o utilitzar la pàgina web, atribueix la condició d’”Usuari” i suposa l’adhesió plena i sense reserves a les Condicions de l’Avís Legal que s’exposen a la versió publicada des del moment en que l’usuari hi accedeixi. S’entendran acceptades pel simple fet de visitar les pantalles de la pàgina web, i també si s’utilitzessin, els serveis que s’hi ofereixen.

4. NORMES D’ÚS GENERAL

L’usuari s’obliga a utilitzar la pàgina web de forma diligent i correcta. En qualsevol cas, l’usuari haurà de comunicar-se amb respecte amb la resta d’usuaris de la pàgina.
L’usuari es compromet a no utilitzar la pàgina ni els serveis que s’hi ofereixen per enviar publicitat de qualsevol classe, ni comunicacions amb finalitat de naturalesa comercial, publicitària, o de qualsevol altre tipus d’enviaments massius no autoritzats explícitament per a cada cas concret.

5. MODIFICACIONS DE L’AVÍS LEGAL

El present avís legal podrà ser objecte d’actualitzacions o modificacions en qualsevol moment. En aquest cas, l’Usuari estarà subjecte a les noves condicions per a l’ús de la pàgina web.

6. CONTINGUTS I SERVEIS OFERTS A LA PÀGINA WEB

www.serveidolç.com és una pàgina informativa que ofereix continguts i serveis relacionats amb l’activitat professional de El Pastisser Vilafranca,  S.L. Aquest es reserva la facultat de modificar o cancel·lar, ja sigui parcialment o total, aquests continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

7.GALETES(COOKIES) I ALTRES DISPOSITIUS

L’usuari és coneixedor de l’ús de cookies, que són necessàries per facilitar la navegació, personalitzar la informació, i analitzar l’efectivitat del lloc web. Si no vol rebre aquestes cookies, caldrà que configuri el seu navegador perquè li’n demani l’acceptació abans d’emmagatzemar-les al seu ordinador. Consulti la nostra política de cookies.

8. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

El Pastisser Vilafranca, S.L. no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l’usuari que es derivi de l’accés a aquest lloc web ni es fa responsable de les informacions que contingui qualsevol altre lloc web al qual s’accedeixi per mitjà d’enllaços des del web www.serveidolç.com o que hagin estat incorporades a aquest web per mecanismes automàtics (com ara ginys o API).
Tant l’accés a la pàgina com l’ús que en pugui fer l’usuari són exclusivament responsabilitat seva. Per això, accepta respondre de les conseqüències, danys, i/o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés, o de l’ús dels serveis que s’hi ofereixen. Servei Dolç SL es reserva l’eventual utilització de les mesures legals pertinents per a la protecció de la seva imatge o interessos.

9. DISPONIBILITAT I CONTINUITAT

El Pastisser Vilafranca, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent de la pàgina web www.serveidolç.com ni els seus serveis.

10. VERACITAT, EXACTITUD I ACTUALITZACIÓ

La informació que es publica en aquest lloc web resta sotmesa a uns mecanismes de control de qualitat. Malgrat aquesta voluntat, El Pastisser Vilafranca, S.L. no pot garantir que tota la informació que s’ofereix sigui correcta ni que es trobi permanentment actualitzada. Tota la informació sobre els serveis es facilita únicament a efectes informatius.

10.1. Serveis prestats per tercers

    • El Pastisser Vilafranca, S.L. no garanteix la veracitat, exactitud, actualització privacitat, seguretat, disponibilitat i/o continuïtat dels continguts i/o serveis de tercers que s’exposin directament a la seva pàgina o als que es tingui accés a través d’enllaços (links), banners, botons, etc.

11. PRIVACITAT I SEGURETAT

L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol actuació que, per qualsevol mitjà pogués arribar a causar la destrucció, alteració o inutilització de les dades, programes o documents electrònics de www.serveidolç.com, dels seus proveïdors o de tercers, així com d’introduir o difondre programes, virus o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, al sistema, o als equips de El Pastisser Vilafranca, S.L. o de tercers.

Queda expressament prohibida qualsevol activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.
www.serveidolç.com no garanteix la privacitat i la seguretat de la pàgina. El Pastisser Vilafranca SL no es fa responsable d’intervencions que tercers no autoritzats puguin efectuar-hi, ni de l’aparició de virus o similars en el sistema o suports informàtics.

12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts, programari, imatges, sons, textos, PDF, fotografies de www.serveidolç.com o altres, reflectits en la pàgina web es troben protegits pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de la Llei de Propietat Intel·lectual. Els continguts i les bases de dades es troben protegits en especial, per l’article 12 del Reial Decret. Queda terminantment prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació d’aquesta propietat llevat amb autorització expressa i escrita de El Pastisser Vilafranca SL.
Una utilització no autoritzada d’aquesta propietat intel·lectual per tercers donarà lloc a les responsabilitats, de caràcter penal i/o civil i altres legalment establertes.

El Pastisser Vilafranca SL no serà responsable de les infraccions d’usuaris de la pàgina web que afectin els drets de tercers. Tot i l’anteriorment exposat, es permet la còpia d’informació o contingut publicat a www.serveidolç.com en qualsevol altre lloc web o publicació de qualsevol tipus, sempre i quan, i únicament si s’identifica la font de manera clara i inequívoca, enllaçant amb la pàgina www.serveidolç.com i no es desnaturalitzi la informació.

13. HIPERVÍNCLES (LINKS)

L’establiment d’un hipervíncle www.serveidolç.com, no suposa acceptació o cap relació entre la pàgina que l’incorpori i www.serveidolç.com.

14. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I POLÍTICA DE PRIVADESA

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la normativa que la desenvolupa, www.serveidolç.com aplica els requeriments exigits per llei a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris.

Així mateix, l’usuari queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers existents a El Pastisser Vilafranca, S.L. així com al seu tractament automatitzat, incloent-hi aquells als que aquesta empresa pogués tenir accés com a conseqüència de la seva navegació per a les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb www.serveidolç.com, a fi d’adequar les ofertes comercials a les seves característiques particulars.

La política de privacitat de www.serveidolç.com li assegura l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts per la legislació vigent, dirigint-se al correu electrònic info@serveidols.com o altres mecanismes de contacte indicats a la pàgina web.

15. CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Pastisser Vilafranca, S.L. es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris del formulari de demandes a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

16. SEGURETAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reglament de desenvolupament de la LOPD (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre), i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

17. FINALITZACIÓ

El Pastisser Vilafranca, S.L. en qualsevol moment i sense previ avís, podrà interrompre o cancel·lar la pàgina web www.serveidolç.com o qualsevol dels serveis oferts als usuaris. En tot cas, El Pastisser Vilafranca, S.L. podrà interrompre el servei a qualsevol usuari que faci una utilització poc ètica, ofensiva, il·legal, incorrecta i/o contrària als interessos de El Pastisser Vilafranca, S.L.

18. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles independentment de l’entorn legal de l’usuari, i qualsevol litigi que se’n susciti es dirimirà en els tribunals espanyols.